EU-antimisbruikrichtlijn

12-2-2019

Wat de Europese antimisbruikrichtlijn betekent voor uw activiteiten in het buitenland

Met ingang van 1 januari 2019 is de Europese antimisbruikrichtlijn ATAD1 in de wet op de vennootschapsbelasting geïmplementeerd. Op grond van de antimisbruikrichtlijn zijn EU-lidstaten verplicht maatregelen in te voeren in lijn van de ATAD1. Het kabinet heeft gekozen voor de zogenoemde earningstrippingmaatregel en de Controlled Foreign Compagnies (CFC)-regeling. Met de doorgevoerde wetswijzigingen is beoogd om structuren met het doel via Nederland belasting te ontwijken, tegen te gaan. Met het beperken van de mogelijkheden voor belastingontwijkingsstructuren is niets mis, maar het is ook mogelijk dat uw vennootschap met een vestiging in het buitenland financiële pijn zal ervaren als gevolg van de richtlijn. Wij helpen u graag inzichtelijk krijgen wat de Europese antimisbruikrichtlijn aan gevolgen met zich meebrengt voor uw activiteiten in het buitenland.

De CFC-regeling fungeert als anti-belastingontwijkingsmiddel omdat niet uitgekeerde winst in bepaalde gevallen aan de Nederlandse winst wordt toegevoegd. De CFC-maatregel geldt voor gecontroleerde lichamen zonder wezenlijke economische activiteit in een laagbelaste jurisdictie. Met behulp van de volgende uiteenzetting begeleiden wij u door deze juridische zinsnede:

Er is sprake van een gecontroleerd lichaam wanneer:

1. u al dan niet tezamen met een verbonden (rechts)persoon een belang heeft van meer dan 50% van de aandelen en dat meer dan 50% van de stemrechten vertegenwoordigt of dat recht geeft op meer dan 50% van de winst; en

2. het lichaam in een staat is gevestigd die winst onderwerpt aan een tarief van minder dan 9% of de staat op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden staat.

Heeft u bijvoorbeeld 30% van de aandelen van een vennootschap (gevestigd in Dubai, 0% vennootschapsbelasting) en uw fiscale partner ook? Of heeft u (eventueel via een holdingconstructie) zelf 60% van de aandelen in een vennootschap (gevestigd in Dubai)? In dat geval is in beginsel sprake van een gecontroleerd lichaam.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Er is toch geen sprake van een gecontroleerd lichaam wanneer u voldoet aan een van de volgende uitzonderingssituaties.

 • Het lichaam volgens de regelgeving van de andere staat als inwoner aan die belasting voor de winst is onderworpen;
 • De voordelen van het lichaam hoofdzakelijk (lees: 70%) bestaan uit andere voordelen dan besmette voordelen;
 • Het lichaam een bank, (her)verzekeraar of beleggingsonderneming is en de besmette voordelen voor 70% of meer afkomstig zijn van andere, niet gelieerde personen of partijen.

De tweede beschreven uitzondering zal in de praktijk het meest voorkomen. Wanneer u reële business heeft in Dubai is de kans groot dat u niet onderworpen bent aan de strenge en pijnlijke CFC-maatregel. Daarvoor is wel vereist dat meer dan 70% van uw voordelen, andere voordelen dan besmette voordelen zijn. Maar wat zijn besmette voordelen?

Besmette voordelen zijn rente, royalty’s, dividenden, voordelen uit financiële leasingactiviteiten, voordelen uit verzekeringsactiviteiten, bankactiviteiten of andere financiële activiteiten of voordelen uit weinig of geen economische waarde toevoegende factureringsactiviteiten bestaande uit verkoopvoordelen of dienstenvoordelen behaald met goederen of diensten gekocht van of verkocht aan de belastingplichtige of een aan hem gelieerd lichaam of gelieerde natuurlijke persoon, verminderd met de daarmee verband houdende kosten.

Behaalt u meer dan 70% van uw voordelen door het leveren van goederen en/of diensten? Dan is er niets aan de hand en verandert er niets voor u.

Een laatste escapemogelijkheid: de wezenlijke economische activiteit

Voldoet u niet aan een van de eerder beschreven uitzonderingen? Dan is er een laatste escapemogelijkheid. Op het moment dat sprake is van gecontroleerd lichaam mét een wezenlijke economische activiteit, vallen de voordelen tevens niet onder de CFC-maatregel. Dat heeft te maken met de vrijheid van vestiging en de vrijheid van kapitaal.

Indien het lichaam voldoet aan de volgende voorwaarden (ook wel de substance-eis genoemd), is sprake van een wezenlijke economische activiteit:

 • Ten minste de helft van het totale aantal bestuursleden woont of is feitelijk gevestigd in de staat waar het lichaam is gevestigd.
 • De in die staat gevestigde bestuursleden beschikken over de benodigde kennis om hun taken uit te voeren.
 • Het lichaam beschikt over gekwalificeerd personeel voor adequate uitvoering en registratie.
 • Bestuursbesluiten worden genomen in de staat waar het lichaam is gevestigd.
 • De belangrijkste bankrekeningen van het lichaam worden gehouden in de staat waar het lichaam is gevestigd.
 • De boekhouding van het lichaam wordt gevoerd in de staat waarin het lichaam is gevestigd.
 • De loonkosten bedragen ten minste € 100.000.
 • Het lichaam heeft ten minste 24 maanden een kantoorruimte ter beschikking staan in de staat waar het lichaam is gevestigd.

Wanneer sprake is van een gecontroleerd lichaam dat geen wezenlijke economische activiteit verricht, dient u de zogenoemde ‘besmette’ voordelen aan de Nederlandse winst toe te voegen. Het gevolg is dat Nederland vennootschapsbelasting heft over dit resultaat.

Is het een verloren zaak?

Al met al kan geconcludeerd worden dat de CFC-maatregel vergaande gevolgen kan hebben indien u onderneemt in Dubai of een andere staat met een vennootschapsbelasting van minder dan 9%. Komt u niet uit de eerder vermelde aanknopingspunten? Of heeft u vragen over de gevolgen voor bepaalde regelingen, zoals de deelnemingsvrijstelling? Wij helpen u graag inventariseren wat voor u de knelpunten zijn en of u deze weg kunt nemen omdat uw business in Dubai reëel is en niet onder de nieuwe maatregel hoeft te vallen.

 • VAE 06:55
 • NL 3:55
 • Zon
 • AED 4,3465

Agenda

Binnenkort meer informatie over onze voorlichtingsbijeenkomsten, zowel in Dubai als in Nederland.